തൊഴിൽ

ഈ തിങ്കത്തോണിലെ ഒരു പ്രധാനവിഷയമായിരിക്കും “തൊഴിൽ”. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കടന്നുവരവ് വ്യാപകമായ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളും, പുതിയ തൊഴിലുകളുടെ ആവിർഭാവവും സൃഷഷ്ടിക്കും. ഇതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ, അവയെനേരിടേണ്ട പ്രായോഗിക രീതികൾ,  നവസാങ്കേതികവിദ്യകൾ തൊഴിൽമേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?, അവിടത്തെ സവിശേഷമായ ഉപവിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?, എന്നിവയൊക്കെയായിരിക്കും ഈ സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. 

തിങ്കത്തോണിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

  • നവസാങ്കേതികതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ, തൊഴിൽനഷ്ടങ്ങൾ 
  • തൊഴിൽമേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അന്യവൽക്കരണം , ഡിജിറ്റൽ ഭിന്നശേഷി
  • കേരളസമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനകാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി നവസാങ്കേതികവിദ്യകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം?
  • തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തനത് പ്രശ്നങ്ങൾ
  • സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതികതകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ശക്തിയും പരിമിതികളും
  • നയരൂപീകരണ-  ഭരണപരിഷ്കരണ തലങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ
  • തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതികസമൂഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ
  • നവസാങ്കേതികമേഖലകളിൽ തൊഴിൽമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും ഏജൻസികളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  • തുടർപഠനങ്ങളുടേയും, തുടർചലനങ്ങളുടേയും സാധ്യതകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *